Polityka prywatności

Niniejsza strona internetowa jest udostępniana przez BRS Sp . z o.o. ul. Świerkowa 5, Skarszewy 86-300 Grudziądz , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000631478, REGON 365118693, NIP 8762464937, 

BRS Sp. z o.o. przykłada wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych.

BRS Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie i bezpieczeństwie danych.

Administratorem Państwa danych jest BRS Sp . z o.o. ul. Świerkowa 5, Skarszewy 86-300 Grudziądz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631478, REGON 365118693, NIP 8762464937 o kapitale zakładowym 5.000 zł, opłaconym w całości.

Kontakt z BRS Sp. z o.o.: telefoniczny +48 602 582 887 lub poprzez formularz kontaktowy  kliknij tutaj.

 

Przetwarzanie danych osobowych związane z korzystaniem przez Państwa z naszej witryny internetowej

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel i podstawa prawna ich przetwarzania.

Podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej BRS Sp. z o.o. może przetwarzać Państwa następujące dane osobowe:

 • dane osobowe aktywnie i dobrowolnie przekazywane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje przekazane w ramach zapytania, kontaktu itp.

w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania lub przesłania ofert na uruchomione procesy porównania ofert i przetargu.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do osiągnięcia powyższych celów.

O ile nie wskazano inaczej w czasie zbierania danych, naszą podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest spełnienie następujących przesłanek:

 • udzielenie przez Państwa wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji stosunku umownego z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

 

Pliki Cookies

W ramach strony internetowej BRS Sp. z o.o.  możemy wykorzystywać pliki cookies. Informacje o wykorzystywaniu plików cookies wyświetlają się na stronie głównej, żeby mogli Państwo podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na korzystanie z nich lub odmowie.

 

Łącza do innych witryn internetowych.

Polityka prywatności odnosi się tylko do strony internetowej biovastum.pl i nie dotyczy innych witryn internetowych lub aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie. Możemy zamieścić łącza do innych witryn internetowych, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Firma BRS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych związane z Państwa współpracą biznesową z BRS Sp. z o.o.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel i podstawa prawna ich przetwarzania

W kontekście swojej współpracy biznesowej BRS Sp. z o.o. może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych aktualnych i przyszłych osób kontaktowych u naszych klientów, dostawców, partnerów (zwanych dalej „Partnerami Biznesowymi”):

 • dane kontaktowe, jak imię i nazwisko, adres służbowy, numer telefonu służbowego, numer służbowego telefonu komórkowego, numer faksu służbowego i służbowy adres e-mail;
 • dane płatnicze, jak dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych i debetowych, numery kodów dostępu oraz inne powiązane dane rozliczeniowe;
 • dodatkowe niezbędne informacje, które muszą być przetwarzane w ramach współpracy z firmą BRS Sp. z o.o. przy realizacji projektów lub umów albo dostarczone przez Państwa dobrowolnie
 • w przypadku, gdy jest to prawnie wymagane do sprawdzenia Partnera Biznesowego pod kątem przestrzegania prawa: data urodzenia, numery identyfikacyjne, dowody tożsamości oraz informacje o istotnych sprawach sądowych lub innych postępowaniach prawnych przeciwko Partnerom Biznesowym.

 

BRS Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 • komunikowanie się z Partnerami Biznesowymi np. poprzez odpowiadanie na zapytania lub zgłoszenia;
 • planowanie i realizacja współpracy (stosunków umownych) z Partnerami Biznesowymi;

 

Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

BRS Sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe innym spółkom lub osobom trzecim, lecz tylko jeżeli i w takim zakresie, w jakim przekazywanie ich jest potrzebne do powyższych celów.

Jeśli jest to prawnie dopuszczalne, BRS Sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub adwokatom/radcom prawnym w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

BRS Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

 

Okres przechowywania danych

O ile przy uzyskiwaniu danych osobowych od Państwa nie wskazano inaczej (np. przy użyciu zaakceptowanego przez Państwa formularza zgody), usuwamy dane osobowe, jeśli przechowywanie tych danych nie jest już niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub przetworzone oraz jeśli żaden ustawowy obowiązek przechowywania danych na mocy obowiązującego prawa (jak prawo podatkowe lub handlowe) nie wymaga od nas dalszego przechowywania danych osobowych.

 

Analiza strony internetowej

Na naszej Stronie internetowej korzystamy z usługi Google Analytics, usługi analizy stron internetowych oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

 

Prawo do wycofania zgody

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych przez firmę  BRS Sp. z o.o. mają Państwo prawo do wycofania zgody w każdej chwili ze skutkiem w przyszłości, tzn. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody BRS Sp. z o.o. może kontynuować przetwarzanie danych tylko w przypadku istnienia innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

 

Prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenie przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych może Państwu przysługiwać – pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań prawnych – prawo do:

 • uzyskania potwierdzenia, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane i w takim przypadku – dostępu do tych danych osobowych;
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych;
 • sprzeciwu przetwarzania z powodu uzasadnianego interesu, interesu publicznego lub profilowania, chyba, że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne i uzasadnione względu, które mają wyższość nad osobistymi interesami, prawami i wolnościami, lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu stwierdzenia, dokonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • wprowadzenia przez firmę BRS Sp. z o.o. ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych;
 • przenoszenia danych w zakresie danych osobowych,
 • sprzeciwienia się, powołując się na Państwa konkretną sytuację, przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych,
 • złożenia skargi do organu ochrony danych,

 

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

 1. w formie pisemnej na adres: BRS Sp. z o.o., ul. Świerkowa 5, Skarszewy 86-300 Grudziądz
 2. drogą e-mailową na adres: biuro@brs1.pl

 

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie;
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

 

Jeżeli BRS Sp. z o.o. nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, BRS Sp. z o.o. poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

 

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych

Zespół do ochrony danych BRS Sp. z o.o. zapewnia wsparcie w zakresie wszelkich pytań, uwag, obaw lub skarg związanych z ochroną danych lub w przypadku, gdyby chcieli Państwo wykonać przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych. W takim przypadku, prosimy o przesłanie wniosku do BRS Sp . z o.o. ul. Świerkowa 5, Skarszewy 86-300 Grudziądz NIP 8762464937, KRS 0000631478, REGON 365118693 1 lub na adres: biuro@brs1.pl

BRS Sp. z o.o. będzie zawsze dokładać wszelkich starań w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zgłaszanych przez Państwa żądań lub skarg.